សេចក្ដី ជូនដំណឹងដល់ប្រធានប្រុមហ ៊ន និងរមមររ ប្រាក្់ឈ្នួ លទាររំផ៊តសៅទីប្រក្ុង Tacoma មានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចារ់ពីថ្ងៃទ្ី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2019 ប្ាក់ឈ្នួ លទាបបាំផុតសប្មារ់ការងារដែលធ្វ ើធៅកនុ ងទ្ីប្កុង Tacoma គឺ $12.35 កនុ ងម្ួយធមា៉ង រទ្របញ្ញ ត្តិសដី ពីប្ាក់ឈ្នួ លទាបបាំផុត (Minimum Wage Ordinance (TMC 18.20)) អនុវត្តចំធ ោះប្គរ់កម្មករដែលឈាន ែល់អាយុ 16 ឆ្នំ និងធ្វ ើការធៅកនុ ងប្ពំដែនភូម្ិសាស្តសត ររស់ទ្ីប្កុង Tacoma សប្មារ់រយៈធពលធលើសពី 80 ធមា៉ងកនុ ងម្ួយ ឆ្នំ ដែលកំណត្់ធោយប្បធានប្កុម្ហ ុន។ ទ្ធងវ ើែុសច្បាប់ណាម្ួយដែលរារាាំងកម្មករកនុ ងការអនុវត្តសិទ្ធិររស់ពួកធគធប្កាម្ ជំពូកធនោះ ប្ត្ូវានហាម្ឃាត្់។ កម្មករអាចោក់ កយរណដឹ ង ប្រសិនធរើពួកធគម្ិនទ្ទ្ួលានប្ាក់ឈ្នួ លទាបបាំផុត ម្ិនទ្ទ្ួលានធសចកដី ជូនែំណឹងអំពីប្ាក់ឈ្នួ លទាបបាំផុត ឬប្រសិនធរើពួកធគទ្ទ្ួលរងការគាំរាម្កាំ ខហងណាម្ួយ។ សប្មារ់ព័ត្៌មានរដនែម្សូម្ចូលធៅកាន់ www.cityoftacoma.org/MinimumWage ឬទ្ូរសពទធៅធលខ (253) 591-5306 ។ 고용주및직원에대한통지 타코마시최저임금 2019 년 2 월 1 일부로 , 타고마시내에서 수행된근무에대한최저임금은 시간당 $12.35 최저임금조례 (TMC 18.20) 는 16 세이상이며타코마의지리적경계내에서고용주가정한연도에 80 시간을초과하여근무한모든고용인에게적용됩니다 . 이조항에따라권리를행사한고용인에게 불리한조치를취하는것은금지됩니다 . 만일최저임금을받지못했거나최저임금에대한통지를받지 못했다면 또는보복행위를딩했다면그 고용인은고소를제기할수있습니다 . 자세한정보를원하시면 www.cityoftacoma.org/MinimumWage 를 방문하거나 (253) 591-5306 번으로전화하시기바랍니다 . УВЕДОМЛЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ И СОТРУДНИКАМ Минимальный размер заработной платы в г. Такома С 1 января 2019 года, минимальный размер оплаты за Работу выполненную в пределах г. Такома, будет составлять $12.35 в час Постановление о минимальном размере заработной платы (TMC 18.20) распространяется на всех сотрудников, достигших возраста 16 лет и работающих в географических границах г. Такома более 80 часов в течение календарного годa определяемого работодателем. Наложение взысканий на сотрудников, использующих своё право в соответствии с этой главой, запрещено. Работники могут подать жалобу если они не получают заработную плату в минимальном размере, не получают уведомление о минимальном размере заработной платы, или подвергаются угрозам/наказаниям со стороны работодателя. Более подробная информация доступна по адресу www.cityoftacoma.org/MinimumWage и ли по телефону (253) 591-5306.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1NDc=